Búsqueda avanzada

Máster en avogacía

Formación da man dos mellores profesionais

A Universidade de Vigo, en colaboración cos Iltres. Colexios da Avogacía e de Procuradores de Vigo, Pontevedra e Ourense, deseñou este Máster Universitario en Avogacía e Procura, co obxectivo de garantir unha capacitación profesional especialmente cualificada para quen aspira á obtención do título de avogado ou procurador dos tribunais; permitindo que o estudante  adquira todos os coñecementos, habilidades, destrezas e competencias que lle permitan o exercicio da  Avogacía e Procura, tomando en consideración que a Avogacía e Procura non consisten única nin principalmente nunha prestación de servizos profesionais, senón que igualmente implica o desenvolvemento dunha función coadxuvante no acceso dos cidadáns á tutela xudicial efectiva.

A Lei 34/2006, do 30 de outubro, pretendeu mellorar a capacitación profesional de quen exerce a avogacía e procúraa en canto colaboradores relevantes da Administración de Xustiza co fin de que a cidadanía teña garantido un asesoramento, unha defensa xurídica e unha representación técnica de calidade como  elementos esenciais para o exercicio do dereito fundamental á tutela xudicial efectiva; e para ese efecto, regula as condicións de obtención do título profesional de avogado e o título profesional de procurador dos tribunais.

Esta Lei 34/2006, do 30 de outubro, foi modificada pola Lei 15/2021, do 23 de outubro, pola que  se modifica a Lei 34/2006, do 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de Avogado e Procurador dos Tribunais, así como a Lei 2/2007, do 15 de marzo, de sociedades profesionais, a Real Decreto-Lei 5/2010, do 31 de marzo, polo que se amplía a vixencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, e a Lei 9/2014, do 9 de maio, Xeneral de Telecomunicacións, para dar cumprimento ás esixencias que a Comisión Europea formulou en relación co modelo de acceso ao exercicio de procura en España.  Mediante esta nova Lei 15/2021, do 23 de outubro, flexibilizouse a reserva da actividade profesional de procura, permitíndose que tamén a avogacía poida asumir a representación técnica das partes e desenvolver o resto das funcións que son propias de procura para a cooperación e auxilio dos tribunais.

Así, estableceuse o acceso único ás profesións da avogacía e procura, esixíndose un mesmo  título universitario oficial (Licenciatura ou Grao en Dereito) e o mesmo curso de formación especializada de capacitación para ambas as profesións, de forma que quen supere a proba única para a avaliación da aptitude profesional, poderán exercer indistintamente a avogacía ou a procura sen máis requisitos que a colexiación no correspondente colexio profesional, segundo que actividade decídase exercer, e sen máis límite que a prohibición do  exercicio simultáneo de ambas as profesións.

Desta maneira, establécese un mesmo título habilitante para o exercicio de dúas profesións diferenciadas  no ben entendido sentido de que as funcións de procura han de estar separadas da función propia da avogacía porque iso redunda en beneficio da Administración de Xustiza. E, neste sentido, a reforma é coherente co art. 23.3 da Lei de Axuizamento Civil, e cos arts. 542 e 543 da Lei Orgánica do Poder Xudicial, dos que resulta ser incompatible o exercicio simultáneo, por unha mesma persoa física, de ambas as actividades profesionais.

En consecuencia, a adaptación do Regulamento da Lei 34/2006, do 30 de outubro, (aprobado polo Real Decreto 775/2011, do 3 de xuño) á nova regulación do sistema de acceso ao exercicio da avogacía e procura prevista na Lei 15/2021, do 23 de outubro, resultaba necesaria e inaprazable, e para ese efecto aprobouse o  Real Decreto 64/2023, do 8 de febreiro (en diante RD 64/2023) e iso obrigou a crear un novo título de Máster Universitario en Avogacía e Procura adaptado a esta nova regulación.

Conforme ao art. 2 deste RD 64/2023, a obtención do título profesional para o exercicio da avogacía e de procura require o cumprimento dos seguintes requisitos

   a) estar en posesión do título universitario oficial de Licenciatura ou de Grao en Dereito;
   b) acreditar a superación do curso de formación especializada comprensivo do conxunto de competencias necesarias para o exercicio da avogacía e procura; debendo incluír devandito curso a realización de prácticas en despachos, institucións ou outras entidades relacionadas co exercicio das devanditas profesións nos termos previstos neste regulamento; e
   c) superar a proba de avaliación final acreditativa da capacitación profesional para o exercicio da avogacía e procura.

O curso impártese en modalidade presencial e a súa duración é de tres cuatrimestres en horario de tarde, de luns a venres. Aínda que esta información está suxeita a cambio, segundo necesidades do curso académico.

Par máis información, acceda ás seguintes ligazóns:
 
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Acepto | Rechazo | Configurar | Más información